Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

Ord der anvendes med stort begyndelsesbogstav i disse vilkår og betingelser, skal tilegnes den betydning, der er angivet nedenfor:

Arbejdsdag betyder enhver ugedag bortset fra lørdage, søndage og helligdage i Modtagerens land.

Betingelser udgør disse generelle vilkår og betingelser, som også skal omfatte tilbuddet, opdateret af Virksomheden vilkårligt. – Love og konventioner, der udtrykkeligt henvises til heri.

Virksomheden betyder Parcel4you P/S, et privat aktieselskab etableret og registreret i Danmark, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber og filialer samt deres respektive medarbejdere, agenter og (medmindre konteksten kræver andet) uafhængige underleverandører/partnee, som accepterer forsendelsen fra Kunden.

 

Fragtbrev udgør det dokument, der indeholder oplysninger om modtageren, selve forsendelsen og dens gebyr.

Kunden defineres som den person og/ eller virksomhed, på hvis anmodning eller vegne, en tjenesteydelse udføres, og omfatter denne persons eventuelle efterfølgere/ stedfortrædere samt alle agenter og/eller repræsentanter for en sådan person/virksomhed.

Farligt gods skal have den betydning, der er angivet i Servicevejledningen.

Tilbud udgør et dokument underskrevet af kunden, som bevis på accept af betingelserne og andre vilkår for de tjenester, der er beskrevet i tilbuddet.

Advisering udgør et fragtbrev eller ethvert andet dokument eller fil, der bruges til at adressere kundens forsendelse til virksomheden, udarbejdet af kunden, dennes leverandører eller af virksomheden for at booke og acceptere forsendelsen.

Forbudte varer skal have den betydning, der er angivet i Servicevejledningen – og/eller under ”farligt gods” heri.

Modtager eller forbruger udgør den person eller enhed, hvis navn er anført på forsendelsesdokumentet (fragtbrev eller forsendelseslabel) som modtager af forsendelsen, ejeren af forsendelsen og alle andre personer, der lovligt har ret til at besidde forsendelsen ved levering.

Tjenester udgør alle de ydelser og tjenester, som Virksomheden udfører og indhenter i forbindelse med transport af Forsendelsen til Modtageren, som beskrevet i aftalen.

Forsendelse udgør en eller flere poser, kasser, vogne, pakker eller stykker, der indeholder en kundes genstande til opbevaring og/eller transport fra Virksomheden til en Modtager.

Skrøbelige varer skal have den betydning, der er angivet i Servicevejledningen.

Fragtbrev betyder ethvert forsendelsesdokument, manifest, label, stempel, elektronisk indtastning eller lignende, der bruges til at identificere forsendelser, der overdrages til virksomheden til transport og/eller opbevaring.

 

2. ANVENDELIGHED OG OMFANG

2.1 Alle Tilbud fra Virksomheden er underlagt disse vilkår og betingelser, der gælder for alle Virksomhedens aktiviteter med at arrangere transport, distribution, håndtering eller levering af relaterede tjenester, såsom, men ikke begrænset til, oplagring, opfyldelse og enhver anden form for logistiktjenester.

2.2 De tjenester, der skal udføres af Virksomheden til fordel for Kunderne, er udtrykkeligt angivet i Tilbuddet. Ved at underskrive Tilbuddet har Kunden accepteret Betingelserne, som skal anses for at være indarbejdet i enhver aftale mellem Virksomheden og Kunden, med hensyn til enhver Forsendelse.

2.3 Hvis der er nogen konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse Betingelser og Tilbuddet, skal Betingelserne heri have forrang og være gældende.

Ingen af Virksomhedens medarbejdere eller agenter er bemyndiget til at ændre, modificere eller give afkald på nogen af disse Betingelser uden skriftligt samtykke fra en autoriseret leder af Virksomheden.

2.4 Disse betingelser træder i kraft den 1. august 2021 og kan ændres uden varsel. Disse betingelser afløser og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser offentliggjort af virksomheden.

2.5 Enhver ændring af disse betingelser skal offentliggøres på selskabets hjemmeside. Forud for enhver ændring af disse betingelser vil kunden blive underrettet herom via e-mail. Kundens fortsatte brug af selskabets tjenester efter modtagelse af en sådan e-mail og efter offentliggørelse af de ændrede betingelser på vores hjemmeside, udgør accept af de ændrede betingelser.

2.6 Kundens generelle vilkår og betingelser gælder ikke og afvises udtrykkeligt.

 

3. FORSENDELSESDOKUMENTER

3.1 Det er Kundens og/eller afsenders ansvar, at pakke hver enkelt Forsendelse i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i aftalen.

3.2 Medmindre det er aftalt, at Virksomheden skal klargøre, pakke, mærke eller markere Forsendelsen, garanterer Kunden, at alle Forsendelser er korrekt og tilstrækkeligt klargjort, pakket, mærket og/eller etiketteret, og at klargøring, pakning, etikettering og mærkning er passende til enhver operation eller transport, der påvirker Forsendelserne.

3.3 Instruktioner og begrænsninger i forbindelse med vægt- og størrelsesgrænser for pakker i enhver Forsendelse, er angivet i aftalen.

3.4 Kunden skal anbringe et fragtbrev på hver Forsendelse adresseret til Virksomheden. Hvert fragtbrev skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på virksomhedens respektive filial, datterselskab eller associerede selskab.
 • Antal forsendelser.
 • Detaljeret beskrivelse og mængde af varer.
 • Unikt nummer for hver forsendelse.
 • Oplysninger om kunden.

 

3.5 Forsendelser, der sendes direkte (uden at komme ind på Virksomhedens lager) til en Modtager, skal altid indeholde Modtagerens komplette adresse og telefonnummer eller e-mailadresse.

3.6 Det er kundens ansvar at sikre, at alle toldformularer, der kræves til forsendelse, er udfyldt nøjagtigt i overensstemmelse med alle gældende love, regler og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, toldlove, import- og eksportlove og regeringsbestemmelser i ethvert land, til, fra, gennem eller over hvilket forsendelsen kan udføres.

3.7 Kunden anerkender, at manglende udfyldelse og underskrift af tolddeklarationen (hvor det er relevant) kan resultere i forsinkelser i toldbehandlingen og/eller tab eller beskadigelse af en forsendelse, eller i nogle tilfælde kan føre til, at forsendelser returneres til afsenderen eller endda beslaglægges af toldvæsenet, hvilket virksomheden ikke bærer noget ansvar for.

 

3.8 Hvis en forsendelse er designeret til et land uden for Den Europæiske Union, eller hvis forsendelsen afsendes fra et land uden for Den Europæiske Union til Den Europæiske Union, er det nødvendigt at anbringe en CN22- eller CN23-formular på ydersiden af forsendelsen. CN22- eller CN23-formularen kan udskrives, stemples eller påklæbes, hvis indholdet og værdien er klart synlig. En CN22-formular bruges til forsendelser med en værdi på op til 300 SDR, og en CN23-formular bruges til forsendelser med en værdi på over 300 SDR.

3.9 For varer, der ikke er pakket af Virksomheden, er det Kundens ansvar at påføre og udfylde CN22- eller CN23-formularen og at vedlægge en kopi af handelsfakturaen.

3.10 For alle forsendelser, der pakkes af Virksomheden, udfyldes CN22- eller CN23-formularen af Virksomheden på vegne af, og med fuld tilladelse fra Kunden. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller afgifter, der skal betales som følge af udfyldelsen af sådanne formularer.

3.11 For forsendelser til lande uden for EU skal kunden anbringe en faktura på ydersiden af forsendelsen. Yderligere dokumenter kan være påkrævet for varer, der ikke er pakket af Virksomheden. For alle varer, der er pakket af Virksomheden, vil fakturadokumenterne blive udfyldt af Virksomheden, på vegne af og med fuld tilladelse fra Kunden. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller afgifter, der skal betales som følge af udfyldelsen af sådanne formularer.

3.12 I det omfang Virksomheden frivilligt kan hjælpe Kunden med at udfylde den påkrævede tolddokumentation og andre formaliteter, vil en sådan hjælp blive ydet på Kundens risiko. Kunden accepterer at holde Virksomheden skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod Virksomheden som følge af de oplysninger, Kunden giver Virksomheden, og betale ethvert administrationsgebyr, som Virksomheden måtte opkræve Kunden for at yde en sådan bistand.

 

4. TOLD DEKLARERING

4.1 Forsendelser, der kommer ind i Den Europæiske Union eller forlader Den Europæiske Union, skal muligvis fortoldes i destinationslandet, inden levering til Modtageren.

4.2 Kunden garanterer, at alle erklæringer og oplysninger, der angives i forbindelse med import af en forsendelse til virksomheden eller modtageren fra lande uden for EU, er sande og korrekte.

4.3 Kunden er ansvarlig for at sikre, at forsendelserne er acceptable for indrejse i destinationslandet. Alle gebyrer for forsendelse til og returnering fra lande, hvor indrejse ikke er tilladt, er Kundens ansvar.

4.4 I tilfælde af, at kunden afgiver usande eller falske erklæringer om forsendelsen, risikerer kunden et civilt krav og/eller strafferetlig forfølgelse, hvis sanktioner omfatter fortabelse og salg af forsendelsen.

4.5 Eventuelle toldbøder, importafgifter, moms på varer, lagergebyrer og alle andre gebyrer, der opkræves for forsendelsen i importlandet eller destinationslandet, eller andre udgifter, som virksomheden pådrager sig på grund af toldmyndighedernes eller andre statslige myndigheders handlinger, eller kundens og/eller modtagerens manglende fremlæggelse af korrekt dokumentation og/eller opnåelse af den påkrævede licens eller tilladelse, vil blive opkrævet hos kunden eller modtageren af forsendelsen. Hvis Virksomheden debiterer Modtageren, og Modtageren nægter at betale de påløbne gebyrer, accepterer Kunden at betale disse gebyrer til Virksomheden sammen med de ekstra administrationsgebyrer.

4.6 Virksomheden vil bestræbe sig på at fremskynde alle toldklareringsformaliteter for Kundens Forsendelse. Virksomheden er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for forsinkelser, tab eller skader forårsaget af eller på grund af indblanding fra toldembedsmænd eller andre statslige myndigheder.

4.7 Når forsendelser tilbageholdes af toldvæsenet eller andre myndigheder på grund af forkert eller manglende dokumentation, kan virksomheden først forsøge at underrette kunden. Hvis kunden ikke leverer oplysningerne eller dokumentationen inden for rimelig tid, som virksomheden kan bestemme, vil forsendelsen blive betragtet som uleverbar. Virksomheden påtager sig intet ansvar for sin manglende evne til at gennemføre en levering, på baggrund af forkert eller manglende dokumentation, uanset om den forsøger at underrette kunden. Virksomheden har ret til at opkræve et administrationsgebyr for at indhente sådanne korrigerende eller fuldstændige oplysninger.

4.8 Virksomheden forbeholder sig ret til at opkræve ekstra gebyrer for toldklarering eller for tjenester i forbindelse med toldklarering af forsendelser.

 

5. FORBUDTE OG BEGRÆNSEDE VARER

5.1 Virksomheden accepterer ikke forsendelser, der indeholder farligt gods, forbudte varer og skrøbelige varer, som er beskrevet i servicevejledningen elle via den tilhørende service’ farligt gods betingelser.

5.2 Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise, annullere, udskyde eller returnere, enhver forsendelse til enhver tid, hvis virksomheden har mistanke om eller grund til at tro, at en sådan forsendelse sandsynligvis indeholder farligt gods eller forbudte varer.

5.3 Forsendelser kan underkastes sikkerhedsscreening, herunder brug af røntgenudstyr. Kunden accepterer, at indholdet af forsendelsen kan blive undersøgt under transporten af sikkerhedsmæssige årsager.

5.4 Medmindre forsendelsen er forberedt og/eller pakket af Virksomheden, erklærer Kunden, at forsendelsen er blevet forberedt og pakket i sikre lokaler ved hjælp af pålideligt personale ansat af Kunden, og at forsendelsen er blevet beskyttet mod uautoriseret indblanding under forberedelse, opbevaring og transport, umiddelbart før Kundens overdragelse til Virksomheden.

 

6. RUTEFØRING AF FORSENDELSER OG LEVERINGSTIDER

6.1 Virksomheden forbeholder sig ret til at dirigere en forsendelse på en hvilken som helst måde, den finder passende, og til at beslutte den måde eller procedure, der skal vedtages for enhver eller alle de forskellige handlinger, der er nødvendige for udførelse af Tjenesterne.

6.2 Kunden bemyndiger hermed Virksomheden til at indgå kontrakt med enhver underleverandør/partner om transport, flytning, transport eller opbevaring af Forsendelsen, eller om udførelse af alle eller dele af Ydelserne i henhold til disse Betingelser.

6.3 Virksomheden skal udvise rimelig omhu ved valg af tredjeparter eller ved valg af midler, rute og procedure, der skal følges ved håndtering, transport, klarering og levering af forsendelsen. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for handlinger og/eller undladelser fra sådanne tredjeparter og/eller deres agenter og er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tab af nogen art, som opstår, mens en forsendelse er i en tredjeparts eller en tredjeparts agents varetægt eller kontrol. I forbindelse med et sådant krav skal virksomheden i rimeligt omfang samarbejde med kunden, som skal være ansvarlig for eventuelle gebyrer eller omkostninger, som virksomheden pådrager sig. Virksomheden er ikke ansvarlig for pakker, der ikke modtager deres første scanning i vores leverandørers netværk. Virksomheden er dog forpligtet til at undersøge enhver situation med tredjepartstransportører hvoraf der kan påvises uhensigtsmæssig behandling af gods i transportørens varetægt.

6.4 Leveringstiderne for hver af tjenesterne er som angivet i aftalen, variable. Angivet leveringstider er ikke bindende og betegnes som et estimat fra hver af Virksomhedens partnere. Under ingen omstændigheder er Virksomheden forpligtet til at fastsætte en leveringstid.

 

7. LEVERING AF FORSENDELSER

7.1 For hver forsendelse kan kunden vælge en af de aftalte service/leveringsmuligheder.

7.2 Hvis der ikke er nogen til stede på den angivne adresse til at modtage Forsendelsen, eller hvis Virksomheden ikke kan levere Forsendelsen på grund af en forkert adresse, kan Virksomheden forsøge at levere Forsendelsen på den måde, den, eller den lokale partner finder passende. Virksomheden forbeholder sig ret til at efterlade en meddelelse på Modtagerens adresse om, at levering er forsøgt, og hvor Forsendelsen befinder sig.

7.3 Der kan opkræves yderligere gebyrer, hvis modtagerens korrekte adresse er en anden end den, der er angivet via adresselabelen på forsendelsen, eller angivet i en adviseringsfil/data af kunden. Levering af Forsendelser til postboksnumre eller andre steder, som er tilgængelige for Modtageren, accepteres kun, hvis Modtagerens telefonnummer er angivet på Fragtbrevet, og Kunden har accepteret, at Forsendelsen returneres til Kunden, hvis den ikke kan leveres, hvor eventuelle gebyrer vil blive pålagt Kunden.

7.4 Hvis Virksomheden ikke er i stand til at fuldføre leveringen af en Forsendelse af en eller flere årsager, som Virksomheden afgør efter eget skøn, vil Forsendelsen blive betragtet som uleverbar. I dette tilfælde vil forsendelsen blive returneret til virksomheden og videresendt til kunden inden for en rimelig periode. Forsendelser, der returneres, kan medføre ekstra omkostninger til transport, fortoldning og afgifter, og disse omkostninger kan blive pålagt kunden.

 

8. PRISFASTSÆTTELSE, FAKTURERING OG BETALING

8.1 Et takstkort for Ydelserne er vedlagt Tilbuddet som bilag.

8.2 Virksomheden forbeholder sig ret til at gennemgå og justere alle priser og gebyrer, der vises på takstkortet, på årlig basis.

8.3 Virksomheden forbeholder sig også retten til at ændre priserne til enhver tid, hvis der sker væsentlige ændringer i transportpriser, valutakurser eller andre relevante priskomponenter, herunder produktpriser og brændstoftillæg, som er uden for virksomhedens kontrol.

8.4 Virksomheden kan opkræve et rimeligt tillæg, hvis det viser sig, at: a. forsendelsen ikke overholder kravene til frankering, vægt, størrelse, indhold, adresseformat og/eller emballage, som anvist af virksomheden enten i disse betingelser eller i aftalen. b. De oplysninger, som kunden har givet i henhold til disse betingelser, er ufuldstændige eller forkerte. c. Der er andre gyldige grunde eller omstændigheder.

8.5 Tilbud i aftalen om toldsatser, fragtgebyrer eller andre gebyrer, som Virksomheden har givet Kunden, er kun til orientering og kan ændres uden varsel.

8.6 Betaling af Virksomhedens fakturaer skal ske inden for 10 dage fra datoen for Virksomhedens faktura, medmindre andet er angivet/aftalt i Tilbuddet eller i fakturaen. Alle fakturaer skal betales fuldt ud inden forfaldsdatoen. Eventuelle toldbøder, importafgifter, merværdiafgifter på varer skal betales inden for 7 dage.

8.7 Kunden giver afkald på alle rettigheder til at anfægte fakturaer, hvis han ikke anfægter fakturaen skriftligt inden for 7 dage fra fakturadatoen. Virksomhedens gebyrer beregnes i overensstemmelse med de satser, der gælder for forsendelsen, som angivet i det gældende takstkort.

8.8 Kunden har ikke ret til at modregne eller fratrække ubetalte transport- eller andre gebyrer, der skyldes til Virksomheden, i ubetalte krav for tab eller skader, krav om overpris eller andre krav, der gøres gældende mod Virksomheden. Virksomheden er ikke forpligtet til at reagere på noget krav, før alle servicegebyrer er betalt fuldt ud.

8.9 Gebyrer for alle tjenester beregnes i overensstemmelse med de satser, der gælder for forsendelsen som angivet i det gældende takstkort. For nogle af tjenesterne opkræver virksomheden den faktiske vægt eller den volumetriske vægt, alt efter hvad der er størst. Den volumetriske vægt af en Forsendelse beregnes ved at gange alle dimensioner i centimeter (længde, bredde og højde) og dividere dette tal med 5000.

8.10 Alle varer i hver Forsendelse tælles og vejes med henblik på distribution og beregning af priserne. Kunden accepterer, at den vægt og/eller volumen og/eller det antal varer, som Virksomheden bestemmer, kan bruges til at beregne prisen for en Forsendelse.

8.11 Pakker i en Forsendelse er underlagt maksimale størrelses- og vægtbegrænsninger, som er angivet i aftalen. Kunden skal sikre, at hver Forsendelse overholder vægt- og størrelsesbegrænsningerne.

8.12 Hvis Kunden ikke betaler på forfaldsdatoen, er Virksomheden berettiget til at suspendere alle kreditfaciliteter og opkræve renter af det udestående beløb fra dagen efter forfaldsdatoen. Rentesatsen skal være 1% pr. måned eller 0,03% pr. dag. Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere enhver af sine tjenester mod kunden, i tilfælde af forsinket eller manglende betaling.

8.13 Virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve alle omkostninger, (herunder omkostninger til juridiske procedurer og renteomkostninger), for at inddrive forfaldne betalinger fra Kunden. Kunden accepterer at betale rimelige og passende omkostninger til opkrævning af fakturaer, der ikke er betalt på forfaldsdatoen. Uden at det berører Virksomhedens ret til at kræve betaling af faktiske juridiske omkostninger, er Virksomhedens juridiske omkostninger til at inddrive sine fakturaer fastsat til 15% af det udestående beløb med et minimum på EUR 100 pr. faktura.

 

9. ANSVAR/ HÆFTELSE

9.1 Bortset fra hvad der specifikt er anført heri, giver Virksomheden ingen udtrykkelige eller underforståede garantier i forbindelse med Tjenesterne. Virksomhedens ansvar for tab af, eller skade på forsendelser er begrænset som angivet i aftalen og disse betingelser.

9.2 Afhængigt af den Service der er anvendt, kan Kunden være berettiget til at kræve betaling for tab og skade op til de grænser, der er angivet i aftalen, altid underlagt bestemmelserne i disse Betingelser og/eller i Virksomhedens samtykkeerklæringer. Krav om erstatning for tab eller beskadigelse af en Forsendelse, skal fremsættes skriftligt inden for de tidsfrister, der er angivet heri, eller jævnfør Virksomhedens samtykkeerklæringer, til den filial af Selskabet, der er angivet i aftalen. Hvis Kunden undlader at indgive et skriftligt krav inden for tidsfristerne, har Virksomheden intet ansvar for et sådant krav, og der kan ikke anlægges yderligere sag mod Virksomheden.

9.3 Hvis modtageren accepterer forsendelsen uden at notere nogen skade på leveringskvitteringen eller andet leveringsdokument, antages det, at forsendelsen blev leveret i god orden og stand, og ethvert tab eller skade, der rapporteres derefter, betragtes som skjult skade. Alle krav om skjult skade skal rapporteres til os inden for 7 dage kalenderdage fra leveringsdatoen. Ligeledes et skriftligt krav, skal indgives inden for 7 dage fra leveringsdatoen, ellers vil kravet blive afvist. For at virksomheden kan behandle dit krav, skal du stille indholdet, de originale forsendelseskartoner og emballagen til rådighed for inspektion.

9.4 Virksomheden påtager sig intet ansvar for tab af kontrakter, forretninger, overskud, indtægter, forventede besparelser, markeder, omdømme, brug af indhold eller tab af en mulighed, eller ethvert indirekte tab eller følgeskade, der opstår som følge af tab, skade, forsinkelse, fejllevering eller manglende levering af forsendelsen, eller på anden måde, selvom virksomheden havde kendskab til, at sådanne skader eller tab kunne opstå.

9.5 Ud over andre undtagelser fra transitansvar, der er angivet i aftalen, er virksomheden ikke ansvarlig (hverken for betaling af transitansvar eller refusioner eller andet) for tab, skade eller forsinkelse i det omfang, det skyldes handlinger eller undladelser fra kundens eller modtagerens side, såsom manglende overholdelse af virksomhedens politikker vedrørende betaling af told og skatter og afgifter:

Forårsaget af; latent eller iboende defekt, naturlig forringelse af varer; eller – virksomhedens manglende evne til at forsøge at kontakte kunden eller modtageren vedrørende ufuldstændig eller unøjagtig adresse, ukorrekt eller ufuldstændig dokumentation, manglende betaling af told og skatter, der er nødvendige for at frigive en forsendelse.

Eller, omstændigheder uden for dens rimelige kontrol, herunder (uden begrænsning):

 • Naturkatastrofer, herunder jordskælv, oversvømmelser, ugunstige vejrforhold.
 • Force majeure, herunder krig, ulykker, offentlige fjendtlige handlinger, strejker, embargoer, lokale tvister eller civile uroligheder, tyveri eller røveri.
 • Trafikpropper, mekaniske nedbrud, blokering af offentlig vej, eller enhver form for arbejdskonflikt.
 • Handlinger eller undladelser fra toldmyndigheder, flyselskaber, lufthavne eller andre regulerende institutter.

 

9.6 Kunden skal holde virksomheden skadesløs for ethvert krav eller søgsmål, der opstår som følge af tjenesterne mod virksomheden fra enhver tredjepart, der har en interesse i en forsendelse.

 

10. LØBETID OG OPSIGELSE

10.1 Virksomheden skal udføre Ydelserne i henhold til Tilbuddet på ubestemt tid. Virksomheden og Kunden kan opsige deres aftale med tre måneders varsel.

10.2 Enten Kunden eller Virksomheden er berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side, og en sådan misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage efter et skriftligt varsel om misligholdelse, eller hvis det bliver klart, at den anden part er blevet insolvent, har fået udpeget en kurator, har indkaldt til et kreditormøde, har besluttet at gå i likvidation (undtagen i tilfælde af en fusion eller omstrukturering), har modtaget en begæring om tvangsopløsning eller en lignende (insolvens) procedure, der findes i det land, hvor den respektive part er registreret.

 

11. FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE

11.1 Hver part forpligter sig til at holde og behandle oplysninger om den andens virksomhed eller forretningshemmeligheder fortroligt og ikke videregive dem til tredjemand eller gøre brug af sådanne oplysninger til noget som helst formål. Hver part bør kun informere de medarbejdere, der har brug for informationer i forbindelse med tjenesterne. Ovenstående forpligtelser omfatter ikke oplysninger, som: (a) er, eller bliver offentligt tilgængelige på anden måde end ved overtrædelse af Betingelserne; (b) er i den ene parts besiddelse før modtagelse fra den anden part. (c) modtaget i god tro af den ene part fra en tredjepart, der ikke modtager oplysningerne direkte eller indirekte fra den anden part. Intet i disse vilkår og betingelser skal dog forhindre nogen af parterne eller nogen af deres medarbejdere i at gøre brug af knowhow, der er erhvervet, tillært, eller baseret på erfaring, som er opnået under udførelsen af tjenesterne. Dette afsnit er bindende i kontraktens løbetid og i en periode på 5 [fem] år efter opsigelse, og hver part skal således binde sine direktører og medarbejdere.

11.2 Alle oplysninger, som kunden overdrager til virksomheden, er fortrolige. Virksomheden kan behandle personoplysningerne med det formål at levere tjenesterne og kan dele personoplysningerne med sine agenter eller underleverandører, tilknyttede selskaber eller andre tredjepartstjenesteudbydere, med det formål at levere eller forbedre tjenesterne.

 

12. MEDDELELSER OG NOTIFIKATIONER

12.1 Alle meddelelser, der skal leveres i henhold til denne aftale, skal gives skriftligt ved at sende dem personligt, anbefalet eller pr. e-mail.

12.2 En meddelelse eller anden kommunikation anses for at være modtaget:

 • I tilfælde af personlig aflevering, på tidspunktet for den faktiske aflevering til modtagerens adresse.
 • I tilfælde af levering med anbefalet post, på leveringsdagen i henhold til registreringen heraf.
 • I tilfælde af levering via e-mail, den første af: (i) afsenderens modtagelse af bekræftelse på vellykket levering; eller (ii) en dag efter afsendelse, forudsat at afsenderen ikke modtager nogen indikation af manglende eller forsinket levering, eller manglende modtagelse af den tilsigtede modtager inden for en dag efter afsendelse. Afsendelse sker, når den relevante e-mail første gang forlader afsenderens netværk for at blive leveret til modtagerens adresse.

 

12.3 Hvis en meddelelse eller anden kommunikation modtages eller anses for at være modtaget efter kl. 14.00 på en arbejdsdag på det sted, hvortil den er sendt, eller på en dag, der ikke er en arbejdsdag på det pågældende sted, anses den for at være modtaget på den næste arbejdsdag.

 

13. RETSMIDLER OG AFKALD

13.1 Ingen forsinkelse eller undladelse fra nogen af parternes side i udøvelsen af rettigheder, beføjelser eller retsmidler i henhold til loven eller betingelserne skal:

(a) forringe en sådan rettighed, beføjelse eller retsmiddel; eller (b) fungere som et afkald herpå.

 

14. KOMPLETTE VILKÅR OG BETINGELSER, TREDJEPARTS RETTIGHEDER OG ADSKILLELIGHED

14.1 Betingelserne og Tilbuddet udgør hele det juridiske og kontraktmæssige forhold mellem parterne i forbindelse med Ydelserne og ophæver, annullerer og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser, forståelser eller erklæringer med hensyn til genstanden herfor, undtagen i tilfælde af svigagtig vildledning fra en af parternes side, i forbindelse med genstanden for disse Betingelser og/eller medmindre der udtrykkeligt henvises til eller refereres til heri.

14.2 I det omfang en bestemmelse, der er indeholdt eller henvist til i disse betingelser, kan være i strid med en gældende international traktat, offentlige bestemmelser, ordrer eller krav, skal en sådan bestemmelse begrænses til det maksimalt tilladte omfang, og som begrænset skal den forblive i kraft som en del af aftalen mellem virksomheden og kunden. Hvis en bestemmelse er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal det ikke påvirke nogen anden del af disse betingelser.

 

15. LOV OG JURISDIKTION

15.1 I det omfang det ikke er reguleret af internationale traktater eller konventioner, skal alle tvister, krav eller handlinger, der opstår i henhold til disse betingelser, reguleres, fortolkes og afgøres i overensstemmelse med dansk lovgivning.

15.2 Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse betingelser, skal afgøres endeligt i henhold til Det Internationale Handelskammers regler for voldgift af tre [3] voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med de nævnte regler. Bestemmelserne om nødvoldgiftsmænd er ikke gældende.

15.3 Voldgiftsstedet er det land, hvor Selskabets afdelingskontor, der har underskrevet kontrakten med Kunden, er beliggende. Voldgiftssproget vil være dansk.